Big Dipper - Washington

photo - 2008

171 S. Washington Street
Spokane, WA